Badania nieniszczące

Pracownicy wykonujących badania nieniszczące, RTG, wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe, posiadają oni stosowne certyfikaty zgodne z normą EN 9712.

Bądźmy w kontakcie

Thoni Alutec badania nieniszczące (NDT)

Podejmowane w naszym zakładzie starania w zakresie doskonalenia systemów jakości, dotyczą zarówno zatrudnionego personelu, jak posiadanego wyposażenia technicznego. Wszyscy pracownicy wykonujący badania nieniszczące, RTG, wizualne, penetracyjne i ultradźwiękowe, posiadają stosowne certyfikaty zgodne z normą EN 9712. Ponadto dysponują uprawnieniami do wystawiania międzynarodowych certyfikatów z badań.

Badania  nieniszczące stanowią grupę metod badawczych, które dostarczają informacji o jakości produktu, bez konieczności niszczenia go. Dzięki temu można je przeprowadzać na każdej wyprodukowanej części, na różnych etapach (wytwarzanie, eksploatacja, czynności serwisowe, modyfikacje) . Celem prowadzenia badań nieniszczących jest przede wszystkim wykrywanie oraz ocena niezgodności mających charakter nieciągłości materiału.

W naszych odlewniach wykonujemy:

Badanie wizualne (VT)

Jest to podstawowe badanie NDT, pozwalające wykryć nieciągłości występujące na zewnętrznej powierzchni części (metoda powierzchniowa) oraz bezpośrednio ocenić ich wymiary i charakter. Badanie wizualne jest przeprowadzane jako pierwsza spośród wszystkich zaplanowanych do badań metod NDT. Pozwala na wykrycie szeregu niezgodności takich jak: wady kształtu, odstępstwa wymiarowe, niewłaściwy montaż, nieciągłości powierzchni (pęknięcia, pory, podtopienia, przyklejenia itp.), uszkodzenia eksploatacyjne (korozja, erozja zmęczeniowa, nieszczelność itp.).

Metoda ta bezpośrednio wykorzystuje narząd wzroku specjalisty lub wspomagany jest on prostą optyką (lupa, lusterko inspekcyjne). Podstawowym nośnikiem informacji w tym przypadku jest światło.

Ważnym aspektem badań wizualnych jest zachowanie odpowiednich parametrów badania, takich jak: natężenie oświetlenia na powierzchni badanej, kąt obserwacji, odległość obserwatora od powierzchni.

Badania wizualne dzielą się na:

Badania wizualne bezpośrednie  w których istnieje nieprzerwana ścieżka pomiędzy powierzchnią badaną a okiem kontrolera. Techniki bezpośrednie są najczęściej stosowane i mogą wykorzystywać sprzęt pomocniczy taki jak: różnego rodzaju lupy, lusterka, boroskopy lub fiberoskopy. W przypadku kontroli miejsc o ograniczonym dostępie metoda ta nie jest w stu procentach skuteczna.

Badania wizualne pośrednie – dopuszczają istnienie przerwanej ścieżki od obiektu badań do rejestratora, czyli oka kontrolera. Metoda przewiduje stosowanie specjalistycznego i bardzo kosztownego oprzyrządowania. Nowoczesne wideoendoskopy pozwalają na dotarcie do trudno dostępnych miejsc i dokumentowanie procesu badania w postaci zdjęć lub filmów.

Operatorzy zajmujący się wykonywaniem badań VT to personel posiadający certyfikaty EN ISO 9712.

Badania nieniszczące wizualne
Badania nieniszczące wideoendoskopem
Badania nieniszczące
Badania wideoendoskopem
Przykładowe zdjęcia z badania wideoendoskopem.

Badania penetracyjne (PT)  – badania nieniszczące

Metoda penetracyjna należy do jednej z technik badań nieniszczących. Stosowana jest do wykrywania wąskoszczelinowych nieciągłości powierzchniowych. Znajduje zastosowanie w materiałach należących do grupy stali węglowych i stopowych jak również stopów aluminium, miedzi, tytanu oraz ceramiki (za wyjątkiem materiałów porowatych).

Metoda opiera się na zjawisku włoskowatości, dzięki czemu penetrant dostaje się do najdrobniejszych nieciągłości materiału otwartych do powierzchni. Następnie wywoływacz oddziałuje z penetrantem ukazując odpowiednio wskazania.

 

Ogólny schemat przeprowadzenia badania prezentuje się następująco:

  • przygotowanie badanej powierzchni,
  • naniesienie penetrantu na część,
  • usunięcie nadmiaru penetrantu,
  • naniesienie wywoływacza,
  • oględziny,
  • oczyszczenie powierzchni po badaniu.

Standardowy zestaw do badań penetracyjnych składa się z:

  • penetrant,
  • zmywacz,
  • wywoływacz.

Wśród badań wyróżniamy dwie podstawowe techniki:

barwna, gdzie penetranty zabarwione są na czerwono, natomiast ocena wskazań odbywa się przy świetle białym,

Penetracyjne
zdjęcia z użyciem  penetrantu barwnego
Przykładowe zdjęcia wskazań z użyciem penetrantu barwnego.

– fluorescencyjna, gdzie penetranty zawierają barwnik fluorescencyjny, natomiast ocena wskazań odbywa się w zaciemnionym pomieszczeniu i wymaga zastosowania promieniowania UV-A o odpowiednim natężeniu.

zdjęcia wskazań z użyciem penetrantu fluorescencyjnego
zdjęcia wskazań z użyciem penetrantu fluorescencyjnego
Przykładowe zdjęcia wskazań z użyciem penetrantu fluorescencyjnego.

W Thoni Alutec systemy penetracyjne spełniają wymagania norm EN 3452-1 oraz ASTM E1417, operatorzy posiadają certyfikaty EN ISO 9712 oraz EN4179/NAS410.

Badania rentgenowskie (RT)

Metoda rentgenowska należy do metod objętościowych. Pozwala na wykrywanie nieciągłości wewnętrznych i podpowierzchniowych za pomocą promieniowania X oraz gamma. Stosuje się ją podczas procesu wytwarzania, eksploatacji urządzeń przemysłowych w szczególności w złączach spawanych (konstrukcje, rurociągi), odlewach, odkuwkach itp. Metoda ta pozwala na wykrycie w odlewach: pęknięć, jam skurczowych, wtrąceń, pęcherzy gazowych,  porowatości i innych niedopuszczalnych nieciągłości wewnętrznych. Pozwala również na określenie ich kształtu oraz wielkości. Badaniom rentgenowskim podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz materiały niemetalowe.

Metoda polega na wykorzystaniu wiązki promieniowania jonizującego w celu zobrazowania struktury materiałowej badanego obiektu. Wiązka promieniowania generowana przez przemysłowe aparaty rentgenowskie (promieniowanie X) lub izotopowe źródła (promieniowanie gamma) jest kierowana na badany obiekt. Następnie na znajdującym się po przeciwnej stronie detektorze utrwalany jest obraz radiologiczny uzyskany w wyniku różnic absorbcji promieniowania przechodzącego przez dany obiekt.

Metody badania:

– radioskopowa w czasie rzeczywistym, gdzie operator swobodnie porusza odlewem usytuowanym pomiędzy lampą i detektorem w celu zaobserwowania obszarów wymaganych do badania. Pięcioosiowy system sterowania daje w tym obszarze bardzo duże możliwości obserwacji pożądanych fragmentów odlewu, a obraz generowany przez detektor jest przesyłany do kabiny sterowania operatora, gdzie bezpośrednio może obserwować nieciągłości występujące w danym miejscu,

– radiograficzna, polegająca na wykorzystaniu błon rentgenowskich, w celu zapisu informacji o przeprowadzanej inspekcji. Wykonuje się je po przez poddaniu krótkotrwałej ekspozycji na promieniowanie błony umieszczonej za badanym obiektem, następnie w wyniku obróbki fotochemicznej, obraz jest wywoływany i utrwalany. Tak wykonane radiogramy są przechowywane zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy,

– cyfrowa  (DDA), gdzie, podobnie jak w radiografii klasycznej, badanie polega na wykonywaniu pojedynczych zdjęć badanego obiektu, z tą różnicą, że klisze zastępuję wysokiej rozdzielczości detektor. Obraz jest pozyskiwany poprzez tworzenie od kilkudziesięciu do kilkuset obrazów, które następnie są uśredniane. Pozwala to na uzyskanie wysokiej jakości obrazu, który następnie jest oceniany w specjalnie przygotowanej pracowni. Tak wykonane radiogramy są przechowywane w formie cyfrowej w technologii DICONDE co pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni archiwalnej oraz bezstratne przechowywanie danych.

Defektogram
Defektogram
Defektogram
Defektogram
Defektogram
Przykładowe defektogramy uzyskane z różnych metod badania.

Jeśli chodzi o wyposażenie techniczne, stosujemy najnowocześniejszy sprzęt podlegający wymaganemu okresowemu wzorcowaniu. Do badań RTG wykorzystujemy dla przykładu innowacyjną, sterowaną numerycznie, komorę. Wyposażona w 12 osi, umożliwia badanie odlewów o wymiarach 12mx3,5mx4m oraz zapis wyników w postaci numerycznej na CD, DVD, dysku komputera, bądź tradycyjnie na kliszy fotograficznej.

Adres

Thoni Alutec Sp. z o.o.

ul. Przyszowska 1
37-450 Stalowa Wola
Polska

+48 15 814 98 09

Zostaw wiadomość

1 + 11 =